กฎบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559