กรอบความประพฤติ

กรอบความประพฤติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) คลิ๊กอ่านที่นี่


วันที่ : 4 ก.พ. 2556
ที่มา :
อ่าน : 685


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University