แผนการตรวจสอบภายใน (ทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


วันที่ : 23 มิ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 183


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University