คำสั่งหน่วยตรวจสอบภายใน

 

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๙๘/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ Download

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Download


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University