ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม ERM1-9 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง ERM 1-9

upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบฟอร์ม ERM 1-9

upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 31 ส.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 118

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University