ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบปย.1 ปย.2 และแบบชุดคำถาม 4 ชุด การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์ม ปย.1  upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบฟอร์ม ปย.2  upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบชุดคำถาม 4 ชุด  upload.snru.ac.th/download.aspx

*** หมายเหตุ  : ระดับคณะ ให้ทำแบบสอบถามชุดที่ 1,3,4

                      : สำนักส่งเสริมวิชาการ และสำนักวิทยบริการฯ ทำทั้ง 4 ชุดคำถาม โดยในคำถาม ชุดที่ 2 ทำเฉพาะด้านทรัพย์สิน

                      : สำนักงานอธิการบดี -->> กองกลาง ทำชุดคำถามที่ 1,2,4

                                                     -->> กองนโยบายและแผน / กองพัฒนานักศึกษา ทำชุดคำถามที่ 1,4

 

 วันที่ : 15 ก.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 95

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University