ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี งปม.2560

upload.snru.ac.th/download.aspx วันที่ : 20 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 82

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University