รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

[pdf_viewer pdfurl=”http://iau.snru.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]

[pdf_viewer pdfurl=”http://iau.snru.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/รายงานการประชุม-ITA-ครั้งที่-12562.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]

[pdf_viewer pdfurl=”http://iau.snru.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ภาพประกอบประชุมคณะกรรมการ-ITA-ครั้งที่-1-ปี-62.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]

[pdf_viewer pdfurl=”http://iau.snru.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/เสี่ยง-ITA-รอบ-6-เดือน.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]