การจัดวางระบบควบคุมภายใน

 

กค 0409.3/ว105 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ลว.5 ต.ค.61

กค 0409.2/ว 123 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ลว.14 พ.ย.61

flow chart การรายงานผลการควบคุมภายใน เกณฑ์ 61