คำสั่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 145 เข้าชม

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี