การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม

 

เอกสารประกอบการประชุมควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-65

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

        คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม                          .

       (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ               

        ปฏิทินการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา           

        4.1 แบบประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   แบบประเมินการควบคุมภายใน (Word)

        4.2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  แบบ ปค.4 (Word)

        4.3 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)    แบบ ปค.5 (Word)