ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

คำสั่งคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือเวียนแจ้งแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อ O36-O37)