ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปิดตรวจสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการอธิการบดี

นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายพงศกร หาแก้ว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร นักตรวจสอบภายใน