ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานสถานะการดำเนินงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

เปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าพบและพูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าร่วมประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายพงศกร หาแก้ว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร นักตรวจสอบภายใน