ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางนงเยาว์ จารณะ