ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
😀 😀 😀

ใบปะหน้าชี้แจงการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข 1 ขอเชิญประชุม

เอกสารหมายเลข 2 คำสั่ง 1094-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 3 ปฏิทินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารหมายเลข 4 ที่ กค 0409.3-ว 105

เอกสารหมายเลข 5 ที่ กค 0409.2-ว 123

เอกสารหมายเลข 6 คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน 

Power point การประชุมจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565