เอกสารประกอบการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2-64

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                           –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                           –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปค.4)

ระเบียบวาระที่ 4.2 แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปค.5)