เอกสารประกอบการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1 คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2 ปฏิทินการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.3 บันทึกข้อความขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Word) 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.4)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) (Word)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

รายงานการประเมินผลการควบคุมคุมภายใน (แบบ ปค.5) (Word)