หัวข้อข่าว

หยุุดเชื้อเพื่อชาติ

รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment)

เปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าพบและพูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าร่วมประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

เข้าร่วมรับฟังการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565