หัวข้อข่าว

หยุุดเชื้อเพื่อชาติ

เจตจำนง

กรอบคุณธรรมและประมวลจรรยาบรรณ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

รายงานสถานะการดำเนินงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

เปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าดำเนินการเปิดตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าพบและพูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร