หัวข้อข่าว

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปิดตรวจสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2564

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564