การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

นโยบายการบริหารความเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือการประเมิน ITA 2021 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 140/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ