รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 8 เข้าชม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิยม ไวรัชพานิช และนางสาวปาณิศรา ไชยคำภา คณะกรรมการตรวจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานสรุปผลการตรวจดังกล่าว ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคาร 10