ปิดตรวจสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 10 เข้าชม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการปิดตรวจสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผอ.สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์วิชญานกานต์ ขอนยาง ผศ.ดร.สถิตย์ ภาคมฤค อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางนงเยาว์ จารณะ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมประชุมปิดตรวจดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1
ในการประชุมปิดตรวจดังกล่าว รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคุณปาณิศรา ไชยคำภา คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการประชุมปิดตรวจในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมปิดตรวจในครั้งนี้ค่ะ