เข้าดำเนินการเปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 906 เข้าชม

 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.วาสนา เกษมสินธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา และ ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ พร้อมทีมงานเข้าร่วมรับฟังการเปิดตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการเปิดตรวจ เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2