รายงานสถานะการดำเนินงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

เผยเเพร่เมื่อ 718 เข้าชม

 

ตัวอย่างอธิบาย แบบ ปค 5 และแบบติดตาม ปค.5.docx

แบบติดตาม ปค. 5 ปี งปม.65.docx

แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

แบบ ปค.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบ ปค.5 คณะครุศาสตร์

แบบ ปค.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบ ปค.5 คณะวิทยาการจัดการ

แบบ ปค.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบ ปค.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบ ปค 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แบบ ปค.5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบ ปค.5 สำนักงานอธิการบดี

แบบ ปค.5 บัณฑิตวิทยาลัย