เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 8 เข้าชม

 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.15 – 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ COSO 2017 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี ผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม