ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 14 เข้าชม

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เชิญให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสังเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละด้านว่าถูกต้องหรือไม่
โดยความเสี่ยงที่นำมาสังเคราะห์นั้น ได้นำมาจาก 12 ส่วนราชการในระดับคณะ สำนัก สถาบัน โดยมี ผอ.พิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ประชุม ณ ห้องรับรองงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 10