ปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 10 เข้าชม

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการปิดตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีอาจารย์ภคพล คติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.สุทธาสินี คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมประชุมปิดตรวจดังกล่าว ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 และในการประชุมปิดตรวจดังกล่า; รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การประชุมปิดตรวจในครั้งนี้