เข้าร่วมรับฟังการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมรับฟังการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) โดยมีนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้รายงานการติดตามแผนบริหารเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10