เข้าร่วมประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

เผยเเพร่เมื่อ 591 เข้าชม

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล เป็นประธานในกรประชุม และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10