แบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใน

เผยเเพร่เมื่อ 173 เข้าชม

 

แบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใน

แบบ ปค1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   (สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน)

แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  (สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน)

แบบติดตาม ปค.5 (สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน)

สำหรับทุกส่วนราชการ

แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำหรับคณะ สำนัก สถาบัน)

แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำหรับคณะ สำนัก สถาบัน)