• ปฏิทินกิจกรรม
  • ลำดับ วันที่ เวลา กิจกรรม
         


หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
website :
http://iau.snru.ac.th   โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935